There are no breaking news at the moment

Studenten in de zorg

De instroom van studenten in de zorg is veel te laag om in de toekomst aan de vraag te voldoen. Dit blijkt uit het rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang 2015’. Over twee tot vijf jaar dreigen forse tekorten aan personeel te ontstaan als er niets gebeurt.

De afgelopen jaren was er een overschot van personeel in de zorg op de arbeidsmarkt. Het totale aantal medewerkers is in de periode 2012 en 2014 afgenomen met 5,6 procent. Dit heeft onder meer ook te maken met reorganisatie processen vanuit de overheid. Zo worden ouderen gestimuleerd om langer thuis te blijven en meer gebruik te maken van mantelzorgers. In de nabije toekomst neemt de vraag naar medewerkers echter weer toe. Om problemen te voorkomen moeten mensen aangemoedigd worden om deel te nemen aan een opleiding in de zorg.

Men verwacht grote tekorten over vijf jaar. Er vertrekken dan veel medewerkers vanwege het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Op dit moment stijgt het aantal HBO-functies in de zorg al. Dit heeft enerzijds te maken met  complexe zorgvragen en technologische ontwikkelingen en anderzijds met verschuivingen in de samenleving. Zo neemt bij de verpleging en de thuiszorg de vraag naar personeel toe vanwege de invulling van de rol van de wijkverpleegkundige en de toenemende vergrijzing. Organisaties worden daarom aangemoedigd om medewerkers op te scholen. Werken met nieuwe technologie en complexere zorg vergen nieuwe competenties. Ook is er meer samenwerking met andere organisaties vanuit wijkteams.

AZW onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Over twee jaar al tekorten

Meer medewerkers op HBO-niveau zullen dringend nodig zijn. Wat extra instroom op dit moment belemmert, is de numerus fixus (lotingsysteem) waar sommige opleidingen mee werken. Dat heeft te maken met een tekort aan stageplaatsen. Dit lotingsysteem wordt onder meer gehanteerd bij de opleiding voor Verpleegkunde. Dit is een groot probleem. Er ontstaat hierdoor een neerwaartse spiraal. Als onvoldoende mensen worden opgeleid, ontstaat een steeds groter tekort aan gekwalificeerd personeel. Omdat er dan ook minder tijd beschikbaar is voor begeleiding van stagiaires, dreigt het aantal stageplaatsen verder terug te lopen.

Stagefonds draagt bij aan vergroten aantal stageplaatsen

Het rapport moedigt opleidingen aan om de instroom te vergroten en zoveel mogelijk in te spelen op technologische ontwikkelingen want dit vraagt nieuwe vaardigheden en competenties van medewerkers. Dit vergroot de doorgroeimogelijkheden en flexibiliteit van werknemers. Opleidingen werken al veel samen met werkgevers en werknemers.

Het Stagefonds Zorg is opgericht om werkgevers meer ruimte te geven door begeleiding te vergoeden. De bedoeling is dat dit fonds bijdraagt aan het vergroten van het aantal stageplaatsen voor HBO-verpleegkundigen Van Rijn stelt hiervoor 2016 €112 miljoen beschikbaar.

Het is goed dat nu al dreigende personeelstekorten in de zorg gesignaleerd worden. Opleidingen kunnen, in samenwerking met werkgevers, maatregelen nemen de instroom te bevorderen.